دسته‌بندی نشده · آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۱-۲ حدود و دامنه کاربرد

ضوابط و مقررات این مبحث باید در نگهداری مجموعه ساختمان و کلیه اجزای تشکیل دهنده آن رعایت شوند. کاربرد این مبحث در محدوده ساختمانها با کاربریهای مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن میباشد. این مبحث ضوابط حداقلی را که رعایت آنها مشمول الزامات قانونی است، در موارد زیر مقرر میدارد:

 الف- نگهداری اجزاء و قطعات معماری.

 ب- نگهداری اجزاء و قطعات سازه.

 پ- نگهداری اجزاء و قطعات و عملکرد تأسیسات برقی.

 ت- نگهداری اجزاء و قطعات و عملکرد تأسیسات مکانیکی.

رعایت مقررات این مبحث در نگهداری اجزاء و قطعات معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی و گازرسانی کلیه ساختمانهای مشمول مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان اعم از ساختمانهای موجود و ساختمان هایی که در آینده احداث خواهند شد، الزامی است.