دسته‌بندی نشده · آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۱-۳ تعاریف

واژه هایی که در این مبحث به کار رفته اند باید بر مبنای تعاریف مندرج در این بخش و مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان باشند. سایر واژه هایی که تعریف نشده اند باید مطابق معانی معمول و متداول آنها به کار روند.

۲۲-۱-۳-۱ مالک

هر شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای حق قانونی برای تملک ملک بوده و نام او در اسناد رسمی درج شده باشد.

۲۲-۱-۳-۲ مستأجر

شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک قانونی ساختمان نبوده ولی کل ساختمان یا بخشی از آن را بر مبنای اجاره نامه اشغال نموده است.

۲۲-۱-۳-۳ بهره بردار

مالک ساختمان یا هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کل ساختمان یا بخشی از آن را اشغال نموده و از امکانات و تجهیزات آن استفاده مینماید.

 ۲۲-۱-۳-۴ ساکن

 شخص حقیقی یا حقوقی است که یک ساختمان یا بخشی از فضای یک ساختمان در تصرف او باشد.

۲۲-۱-۳-۵ مسئول نگهداری ساختمان

 شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک (یا مالکین) یا نماینده قانونی او (یا آنها) برای نگهداری ساختمان بوده و نگهداری ساختمان را مطابق الزامات این مبحث بر عهده دارد.

۲۲-۱-۳-۶ بازرس

 شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده و بر مبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان، مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد. حقیقی یا حقوقی بودن بازرس باید مطابق بند۲۲-۱-۴ باشد. بازرس باید نتیجه بازرسی را به صورت کتبی به مسئول نگهداری ساختمان اعلام نماید.

۲۲-۱-۳-۷ بخش مسکونی

 فضایی از ساختمان که برای زندگی کردن، خوردن، خوابیدن و پخت و پز باشد. فضاهایی مانند دستشوئی، کمد، پستو، حمام، راهرو، انبار و فضاهای تأسیساتی بخش مسکونی نمی باشند.

۲۲-۱-۳-۸ واحد مسکونی

 هر واحد مجزائی است که شامل کلیه تسهیلات و امکانات دائمی برای سکونت، خوابیدن، خوردن، پخت و پز و بهداشت فردی مستقل یک نفر یا بیشتر در آن فراهم باشد.

۲۲-۱-۳-۹ زیرزمین

 بخشی از ساختمان است که به صورت کلی یا جزئی زیر تراز زمین باشد.

۲۲-۱-۳-۱۰ قسمت خارجی ملک

 به فضای باز و املاک مجاور ساختمان یا مجموعه و اموال موجود در آن که تحت کنترل مالک و یا متصدی آن ساختمان یا مجموعه است، گفته میشود.

۲۲-۱-۳-۱۱ راه های عمومی

 خیابان،کوچه یا محلهای مشابهی که بدون هیچ مانعی، برای تردد اختصاص داده میشود.

۲۲-۱-۳-۱۲ سطح بازشو

 قسمتی از سطح نورگیرها، پنجره ها و درها است که از طریق آن ها تهویه آزاد صورت گرفته و به طور مستقیم با فضای خارجی ارتباط دارد.

۲۲-۱-۳-۱۳ تهویه

 به ورود یا خروج هوا در یک فضا به طور طبیعی یا به کمک وسایل مکانیکی گفته میشود.

۲۲-۱-۳-۱۴ تخلیه هوا

 خارج کردن قسمتی از هوای داخل فضا و هدایت آن به هوای آزاد به طور طبیعی یا با وسایل مکانیکی میباشد.

۲۲-۱-۳-۱۵ حفاظ (نرده)

 یکی از اجزای ساختمان است که در لبه یا نزدیک فضاهای باز مرتفع یا محل تردد نصب میشود و احتمال سقوط به ارتفاع پایئن تر را کاهش داده و یا ناممکن میسازد.

 ۲۲-۱-۳-۱۶ زباله

 مواد زائد سوختنی یا غیر قابل سوختن به جز زائدات ناشی از غذا، شامل کلیه بازمانده های ناشی از سوزاندن چوب، ذغال سنگ، کک، کاغذ، مقوا، چرم، شاخه درختان، قوطیهای فلزی یا پلاستیکی، لاستیک، مواد معدنی، شیشه، گرد و خاک، سفال و کلیه مواد مشابه میباشد.

 ۲۲-۱-۳-۱۷ وسایل نقلیه غیرقابل استفاده

 وسایل نقلیه ای که از کار افتاده و قابلیت استفاده نداشته و به دلیل عدم داشتن برگه معاینه فنی نباید در معابر عمومی مورد استفاده گیرند.

۲۲-۱-۳-۱۸ وسایل دارای نشانه معتبر

 وسایل، تجهیزات، ادوات و مصالحی که توسط سازمان ملّی استاندارد ایران و یا سایر مؤسسات بازرسی دارای صلاحیت معتبر در فواصل زمانی مشخص، کنترل و صحت عملکرد آنها با نشانه یا مهر و موم علامت گذاری شده اند.

 ۲۲-۱-۳-۱۹ دوره تناوب بازرسی

حداکثر زمان بین دو بازرسی متوالی است که طی آن باید کلیه موارد موضوع این مبحث توسط بازرس مورد بازدید مجدد قرار گرفته و گزارش آن به مسئول نگهداری ساختمان ارائه شود.

دوره های تناوب بازرسی برای کنترل اجزاء و قطعات معماری، سازه، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و گازرسانی در فصلهای مربوطه ارائه شده است.

 ۲۲-۱-۳-۲۰ عمر مفید ساختمان

 دوره زمانی است که ساختمان قابلیت بهره برداری مناسب و ایمن خود را حفظ کرده باشد.

۲۲-۱-۳-۲۱ شروع دوره نگهداری

 زمانی است که عملیات اجرایی ساختمان به اتمام رسیده و ساختمان دارای شرایط لازم برای بهره برداری باشد.

۲۲-۱-۳-۲۲ پایان دوره نگهداری و بهره برداری

 زمانی است که ساختمان به تشخیص مسئول نگهداری ساختمان و تأیید بازرس قابلیت بهره برداری مناسب و ایمن خود را از دست داده باشد.

 ۲۲-۱-۳-۲۳ ساختمانهای ناامن

 ساختمان ناامن ساختمانی است که زندگی، سلامتی، اموال و امنیت عمومی ساکنین آن ساختمان را با خطر مواجه میکند. این خطر ممکن است ناشی از عدم تأمین الزامات این مبحث جهت حفاظت ساختمان در مقابل آتشسوزی، حفاظت ساختمان در برابر گودبرداری احتمالی ساختمانهای مجاور، حفاظت قطعات نمای ساختمان در برابر آسیبها و احتمال فروریختن کلی و جزئی آن باشد.

 ۲۲-۱-۳-۲۴ تجهیزات ناامن

 تجهیزات ناامن شامل هر نوع تجهیزات گرمایشی، سرمایشی، ظروف محتوی مایعات قابل اشتعال، آسانسور، پله برقی، سیم کشیهای الکتریکی، دستگاه های گازسوز و سایر تجهیزاتی میباشند که در ساختمان و مجموعه ها قرار داشته و در شرایط نامناسبی بوده که سلامتی، بهداشت و ایمنی مردم و ساکنین آن ساختمان یا مجموعه و مردم را به خطر می اندازند.