دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۲-۱۰ آزمایشهای لازم

در مواردی که شواهد کافی برای تشخیص عیب یا نقص به صورت عینی نباشد، بازرس برای تأیید صحت موضوع، اختیار انجام آزمایشهای لازم را دارد و هزینه این آزمایشها بر عهده مالک یا مالکین ساختمان میباشد.

۲۲-۲-۱۰-۱ روشهای آزمایش

روشهای آزمایش باید بر اساس الزامات مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان باشد. در صورت نیاز به انجام آزمایش خاص، روش آن باید بر مبنای استانداردهای معتبر باشد. بازرس اختیار تصویب فرآیندهای آزمایشی مناسب را که توسط شخص ذیصلاح انجام میشود را دارد.

۲۲-۲-۱۰-۲ گزارشهای آزمایشها

گزارش آزمایشها، باید حداقل برای یک دوره تناوب بازرسی توسط مسئول نگهداری ساختمان در پرونده نگهداری ساختمان، ثبت و بایگانی شود.