دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۲-۲ اجرای مقررات

الزامات این مقررات برای تمام عوامل موثر یا مرتبط با ساختمانها و مجموعه ها، همان طور که در بخش ۲۲-۲-۱ عنوان شد، به کار میرود. در حالتهای خاص که بخشهای مختلف این مقررات، الزامات متفاوتی را ایجاب کند، محدود کننده ترین آنها، ملاک عمل قرار میگیرد.