دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۲-۴ ضوابط موجود

الزامات این مبحث نباید به صورتی تفسیر شود که سبب تغییر، تضعیف و لغو اقدامات و ضوابط موجود مراجع قانونی در مورد تخریب یا برچیدن ساختمانها و تجهیزات موجودی که خطرناک، ناامن و غیربهداشتی، تشخیص داده شده اند، شود.