دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۳-۱ کلیات

ساختمانها در طول عمر مفید خود و تحت تأثیر عوامل مختلف دچار آسیبها و خرابیهایی میشوند و شناخت این آسیبها و تعمیر و ترمیم اصولی و به موقع آنها میتواند باعث افزایش طول عمر مفید ساختمان و فراهم آوردن شرایط بهره برداری مناسب از آن شود. از این رو لازم است بازرسیهایی از اجزای مختلف معماری و سازه ای ساختمان به عمل آید و در صورت نیاز اقدام به تعمیر یا تقویت اعضای آسیب دیده شود.