دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۳-۶ قسمتهای داخلی ملک

تجهیزات و بخشهای داخلی یک ساختمان باید از نظر بهداشتی و سازه ای در شرایط مناسبی قرار داشته باشند. ساکنین باید آن قسمت از ساختمان را که اشغال کرده یا تحت کنترل خود دارند، در وضیعت پاکیزه و بهداشتی نگهداری نمایند. مالک (یا نماینده قانونی او) هر ساختمان شامل واحدهای مسکونی، هتلها، خوابگاه ها، خانه های مسکونی و واحدهای غیر مسکونی، باید فضاهای مشترک و عمومی خارج از ساختمان را در شرایط پاکیزه و بهداشتی نگهداری نماید.

۲۲-۳-۶-۱ سطوح داخلی

کلیه سطوح داخلی اعم از پنجره ها، درها و دیوارها باید در وضیعت خوب، پاکیزه و بهداشتی نگهداری شوند. رنگهای کنده شده، پوسته شده، ورقه شده، سائیده و برفکی باید از روی سطوح جمع آوری و تعمیر شوند. همچنین چوبهای پوسیده، گچهای ترکدار و کلیه سطوح معیوب باید اصلاح و تعمیر شوند.

۲۲-۳-۶-۲ دیواره های داخلی

 هر گونه تغییر یا جابجایی دیواره های داخلی در صورت مطابقت با مقررات ملّی ساختمان و تأیید مهندس طراح و محاسب و کنترل محاسبات، مجاز میباشد.

۲۲-۳-۶-۳ پله ها و معابر

 کلیه پله ها، سطوح شیبدار، پاگرد پله ها و سایر معابر باید همواره برای تردد باز و دارای شرایط مناسب بهداشتی و ایمنی باشند.

۲۲-۳-۶-۴ نرده ها و حفاظ ها

 نرده ها و حفاظها باید به صورت محکم نصب شده و ظرفیت باربری کلیه بارهای وارده معمول را داشته باشند. کلیه مسیرهای ورودی و خروجی، راه پله ها، پاگردها، سطوح شیبدار، بالکنها، ایوانها و سایر راهروها که ارتفاع بیش از 750 میلیمتر از سطح زمین یا سطوح مجاور دارند، باید مجهز به حفاظ باشند. ارتفاع نرده ها نباید کمتر از 900 میلیمتر از پاگرد پله یا سطح زمین یا بیشتر از یک متر بالاتر ازکف پله یا بالاتر از آخرین سطح معبر باشد. همچنین ارتفاع حفاظ نباید کمتر از 900 میلیمتر از کف ایوان، بالکن، راهرو یا سطح شیبدار باشد.

تبصره: نصب حفاظها در مواردی که براساس مقررات ملّی ساختمان، دارای معافیتهایی باشند، اجباری نیست.

۲۲-۳-۶-۵ مکان زباله ها

 زباله تولیدی در کلیه واحدهای ساختمان باید در محل مناسبی جمع آوری و به شیوه مورد تأیید، از ساختمان و محوطه آن خارج شود. مالک یا نماینده قانونی او یا مسئول نگهداری ساختمان یا مجموعه باید محلهای بهداشتی و ایمن تأیید شده و سرپوشیده جهت نگهداری زباله ها فراهم کنند. مالک ساختمان یا نماینده قانونی او مسئول جمع آوری کلیه زباله ها بوده و کلیه ساکنان هر ساختمان باید زباله ها را در شرایطی پاکیزه و بهداشتی در مکان مقرر شده قرار دهند.

۲۲-۳-۶-۶ هجوم آفات

 مالک یا نماینده قانونی او یا مسئول نگهداری ساختمان یا مجموعه باید کلیه قسمتهای داخلی ساختمانها و قسمتهایی از ملک که در فضای خارج از ساختمان قرار داشته و در تملک مالک (یا مالکین) ساختمان یا مجموعه ساختمانی باشد را از طریق روشهای تصویب شده با رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی از هجوم هرگونه آفات نگهداری نماید.