دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۴-۲ مسئولیت

مالک یا نماینده قانونی او یا مسئول نگهداری ساختمان باید سازگاری مسائل مربوط به نور، تهویه و فضای مناسب ساختمان را مطابق با الزامات این مقررات کنترل نماید.