دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۴-۳ تجهیزات

به جای دستگاه های تولیدکننده نور و تهویه طبیعی، استفاده از وسایل تولید کننده نور مصنوعی و تهویه مکانیکی در صورتی که مطابق با مقررات ملّی ساختمان باشد، مجاز است.