دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۴-۴ نور

روشنایی فضاهای مختلف ساختمان باید بر اساس مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان تأمین شود.

۲۲-۴-۴-۱ راه پله ها و فضاهای مشترک

روشنایی راه پله ها و فضاهای مشترک در ساختمانهایی با بیش از دو واحد مسکونی که مقدار روشنایی طبیعی در آن کمتر از 11 لوکس باشد، باید در تمام ساعات شبانه روز توسط نور مصنوعی تأمین شود. علاوه بر بخشهای گفته شده، در فضای خارجی هر ساختمان شامل راهروهای خارجی، پاگردها و راه های خروجی باید روشنایی حداقل 11 لوکس در تمام ساعات شبانه روز تأمین شود.

۲۲-۴-۴-۲ سایر فضاها

 روشنایی سایر فضاهای موجود در یک ساختمان در روز باید توسط نور طبیعی یا نور مصنوعی و در شب توسط نور مصنوعی، مطابق مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان تأمین شود.