دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۴-۵ تهویه

فضاهای مختلف ساختمان باید بر اساس مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان تهویه شود.

۲۲-۴-۵-۱ حمامها و دستشوئیها

 تهویه کلیه حمامها و دستشوئیها باید مطابق با مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۲۲-۴-۵-۲ فضاهای پخت و پز

 تهویه فضاهای پخت و پز باید مطابق مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

 تبصره: پختن غذا در واحدهای خوابگاهی و اتاقهای مسکونی و استفاده از وسایل پخت و پز در این گونه فضاها مجاز نمیباشد.

 ۲۲-۴-۵-۳ فرآیند تهویه

 در فضایی که امکان تولید مواد سمی، گازهای مهلک و گرد و غبار میباشد، یک دستگاه موضعی باید برای خروج این آلاینده ها تعبیه شود. هدایت هوای آلوده به فضای آزاد بیرون باید کنترل شده و از عدم گردش دوباره آن در فضای داخلی اطمینان حاصل شود.