دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۵-۱۰ دوره تناوب بازرسی

دوره تناوب بازرسی بخشهای مختلف این فصل باید حداکثر برابر با زمانهای مندرج در جدول شماره ۲۲-۵-۱ در نظر گرفته شود.

جدول شماره ۲۲-۵-۱ : دوره تناوب بازرسی

شماره

موضوع

شماره بند

زمان دوره تناوب

1

تأسیسات هوارسانی، تعویض و تخلیه هوا

2-5-22

2 سال یکبار

2

تعویض هوا و هودهای آشپزخانه

6-2-5-22

سالانه یکبار

3

دمپرهای ضد آتش

7-2-5-22

ماهانه یکبار

4

معاینه فنی موتورخانه

3-5-22

سالانه یکبار

5

دیگ آب گرم، دیگ بخار و تجهیزات مربوطه

1-3-5-22

سالانه یکبار

6

آبگرم کن، مبدل ها و مخزن تحت فشار

2-3-5-22

سالانه یکبار

7

منابع انبساط

3-3-5-22

سالانه یکبار

8

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه

4-5-22

سالانه یکبار

9

دودکشها

5-5-22

سالانه یکبار

10

ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع

6-5-22

سالانه یکبار

11

لوله کشیها

7-5-22

سالانه یکبار

12

تأسیسات تبرید

8-5-22

سالانه یکبار