دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۵-۴ دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه

۲۲-۵-۴-۱ بخاریهای خانگی، شومینه، آبگرمگن

 این دستگاه ها باید سالانه یک بار به صورت کلی و در آغاز فصل سرما و به شرح زیر بازرسی شوند:

 الف- بازبینی دودکش، کلاهک خروج دود و اطمینان از باز بودن کامل مسیر تخلیه دود و تمیز کردن آن در صورت لزوم.

ب- بازرسی کوره و نظافت آن در صورت لزوم.

 پ- بازرسی کنترلهای ایمنی مانند انواع ترموستاتها، مراقبت از شعله و اکسیژن.

 ت- بازرسی سیستم سوخت رسانی شامل شیرهای قطع و وصل و لوله کشیها تا کوره وکنترل نشت گاز با مایع ظرفشویی یا آب و صابون و تنظیم رگولاتور و جرقه زن و شمعک در بخاریهای گازی و تعویض قطعات معیوب در صورت لزوم.

 ث- کنترل تأمین هوای احتراق و اطمینان از عدم انسداد باز شوها و مسیرهای ورود هوا.

۲۲-۵-۴-۲ کوره های هوای گرم

 این دستگاه ها باید سالانه یک بار به صورت کلی و در آغاز فصل سرما و به شرح زیر بازرسی شوند:

الف- بازبینی دودکش، کلاهک خروج دود و اطمینان از باز بودن کامل مسیر تخلیه دود و تمیز کردن آن در صورت لزوم.

 ب- بازرسی کوره و نظافت آن در صورت لزوم.

 پ- بازرسی کنترلهای ایمنی نظیر انواع ترموستاتهای کنترل، کنترل مراقبت از شعله.

 ت- بازرسی سیستم سوخت رسانی شامل شیرهای قطع و وصل و لوله کشیها تا کوره و کنترل نشت گاز با مایع ظرفشویی یا آب و صابون و تنظیم رگولاتور و جرقه زن و شمعک در کوره های گازی و تعویض قطعات معیوب در صورت لزوم.

 ث- کنترل تأمین هوای احتراق و اطمینان از عدم انسداد بازشوها و مجاری ورود هوا.

 ج- بازرسی هواکش، کنترل تسمه و موتور، روغن کاری یاتاقانها بر اساس توصیه سازنده.

 چ- بازرسی فیلتر هوا و نظافت و تعویض در صورت لزوم.

۲۲-۵-۴-۳ بخاری برقی و گرم کننده برقی سونا

این دستگاه ها باید سالانه یک بار و به شرح زیر بازرسی شوند:

 الف-بازرسی کلیه قطعات مدار الکتریکی اعم از کلید و فیوز و ترموستات کنترل دما.

 ب- بازرسی و اطمینان از حریم ایمنی اطراف دستگاه.

 پ- نظافت کلی دستگاه.

۲۲-۵-۴-۴ کولرهای گازی

 کولرهای گازی باید در مناطق آب و هوایی معتدل سالانه یکبار در شروع فصل گرما و در مناطق آب و هوایی گرم و مرطوب هر سه ماه یکبار بازرسی شده و در صورت نیاز تنظیم یا تعمیر شوند.

بازرسیها شامل موارد به شرح زیر است:

 الف- بازرسی کلیه قسمتهای مدار تبرید اعم از کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، لوله های ارتباطی، نظافت بخش بیرونی کندانسور و اواپراتور با هوای فشرده و شارژ گاز مبرد در صورت لزوم.

ب- بازرسی کلیه قطعات کنترلی و اجزای مدار الکتریکی.

 پ- نظافت کلیه قطعات، بازدید فیلتر هوا و نظافت یا تعویض آن.

 ۲۲-۵-۴-۵ کولرهای آبی

 این دستگاه ها باید سالانه حداقل سه بار بازرسی شده و در صورت لزوم قطعات معیوب، تعمیر یا تعویض شود. مرحله اول بازرسی در آغاز فصل گرما و هنگام راه اندازی، مرحله دوم در حین بهره برداری و مرحله سوم زمان استراحت و خاموشی دستگاه است و بازرسیها شامل موارد به شرح زیر میباشد:

 الف- بازرسی صفحات پوشال و نظافت آنها و تعویض آنها دست کم هر دو سال یکبار.

 ب- نظافت کامل کولر و شستشوی تشتک آن و رنگ آمیزی بدنه در صورت نیاز.

 پ- بازرسی لوله کشی تغذیه آب کولر، پمپ آب و نظافت لوله های توزیع آب روی پوشالها و تنظیم پخش یکسان آب.

 ت- بازرسی کلیه متعلقات برقی و غبارگیری و تعویض در صورت لزوم.

 ث- بازرسی هواده (فن) و نظافت و کنترل بالانس بودن آن، بازرسی یاتاقانها و روغن کاری آنها، بازرسی تسمه و الکتروموتور و تعمیر یا تعویض در صورت نیاز.

ج- بازرسی و اطمینان از دسترسی به هوای پاک و دوری از نقاط تخلیه هوای آلوده.

 چ- بازدید در زمان بهره برداری و کنترل عملکرد مناسب کلیه قطعات آن.

 ح- تخلیه کامل کولر در پایان هر دوره بهره برداری، نظافت و رنگ آمیزی بدنه در صورت لزوم.