دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۵-۵ دودکشها

دودکش دستگاه های گرمایی باید دست کم سالانه یکبار بازدید و در صورت وجود اشکال نسبت به رفع آن اقدام شود. این بازرسی شامل موارد ذیل میباشد:

 الف- بازرسی از بخش دهانه خروج دود دستگاه گرمایی تا کلاهک خروج دود به صورت عینی و کنترل باز بودن مجرای دودکش.

 ب- کنترل ضخامت ورق، پوشش عایق و وجود پوسیدگی در دودکشهای فلزی.

 پ- کنترل ضخامت پوشش نسوز در دودکشهای ساختمانی.

ت- کنترل شکافهای طولی.

 ث- کنترل اتصالات و دریچه های بازدید.

 ج- نظافت کلی دودکش در دوره بهره برداری.

 چ- کنترل فواصل ایمنی اطراف دودکش و خروجی آن.

 ح- اطمینان از یکپارچگی و عدم نشت و کنترل عدم اتصال دو یا چند دستگاه بدون رعایت ضوابط به یک دودکش.

خ- بازرسی عایقکاری و اصلاح آن در صورت لزوم.