دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۵-۶ ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع

بازرسی تأسیسات ذخیره و انتقال سوخت مایع باید دست کم سالی یک بار و قبل از شروع فصل سرما انجام شود. الزامات این بند برای سوختهایی نظیر گازوئیل و مازوت بوده و گاز مایع را در بر ندارد. برای تأسیسات ذخیره و انتقال گاز مایع باید دستورالعمل های ایمنی و نگهداری مربوطه رعایت شوند.

 الف- تخلیه بخش انتهای مخزن، محل تهنشینی رسوبات و لجن تا ارتفاع 150 میلیمتر از کف و نظافت آن با رعایت دستورالعملهای ایمنی شرکت ملّی نفت ایران.

 ب- بازرسی پوشش مخازن دفنی و روزمینی و انجام عایقکاری یا رنگ آمیزی در صورت لزوم.

 پ- ضخامت سنجی بدنه مخزن در شرایط آب و هوایی مرطوب و خاک خورنده و تعویض آن چنانچه کاهش ضخامت ورق تا حد کمتر از %80 ضخامت اولیه پس از ده سال عمرکاری باشد.

ت- بازرسی کنترل کننده های سطح و حجم سوخت و تعمیر یا تعویض آنها در صورت لزوم.

ث- کنترل اتصالات، دریچه های بازدید، لوله کشیهای پرکن، تخلیه و هواکش و بازرسی حریم.

 ج- از کردن و بستن شیرها و اطمینان از عدم نشتی، و تعمیر یا تعویض در صورت لزوم.

چ- نظافت صافیهای سوخت و تمیز کردن یا تعویض آنها در صورت لزوم.

ح- کنترل بست و آویز لوله کشیها و تنظیم و انجام تعمیرات ضروری.

خ- کنترل پوشش رنگ لوله کشیها و رنگ آمیزی در صورت لزوم.

 د- بازرسی کلیه تجهیزات کنترل کننده و ایمنی و تعمیر، تنظیم یا تعویض در صورت لزوم.