دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۵-۷ لوله کشی

بازرسی تأسیسات لوله کشی باید دست کم سالی یک بار و به شرح زیر انجام شود:

 الف- بازرسی و کنترل کلیه لوله ها، اتصالات و شیرها و تعمیر یا تعویض آنها در صورت لزوم.

 ب- کنترل بستها، آویزهای ثابت، متحرک و لغزنده لوله کشیها و نقاط اتکای آنها و انجام تعمیرات یا تنظیم.

پ- کنترل پوشش لوله کشیها اعم از رنگ و عایق و اصلاح پوششهای معیوب و رنگ آمیزی و عایقکاری در صورت لزوم.