دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۵-۸ تأسیسات تبرید

بازرسی تأسیسات تبرید باید دست کم سالی یک بار و به شرح زیر انجام شود:

 الف- بازرسی کلیه تجهیزات نظیر کمپرسورها، کندانسورها و سایر اجزای اختصاصی باید بر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده و در صورت لزوم در فواصل زمانی کمتر صورت گیرد.

ب- بازرسی، کنترل و آزمایش کلیه شیرها، اتصالات و لوله کشیهای ارتباطی و تعمیر یا تعویض آنها در صورت لزوم.

پ- کنترل پوشش لوله کشیها اعم از رنگ و عایق و اصلاح پوششهای معیوب و رنگ آمیزی و عایقکاری در صورت لزوم.

 ت- نمونه گیری مبرد و انجام آزمایشات در صورت نیاز برای کنترل خلوص و ترکیب شیمیایی بر اساس دستورالعمل سازنده تجهیزات و رعایت دستورالعملهای ایمنی برای تخلیه یا بازیافت.

ث- کنترل دوره ای میزان مبرد موجود در محیط کار و تنظیم گزارش برای مراجع ذیصلاح.

 ج- بازرسی تأسیسات تهویه مکانیکی و یا طبیعی و اطمینان از عملکرد موثر آنها.

چ- بازرسی تأسیسات ایمنی و آتش نشانی موجود در حریم تأسیسات تبرید.

 ح- بازرسی آشکارسازها و نشت یاب مبرد و تعمیر یا تعویض آنها در صورت لزوم.