دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۵-۹ سایر تأسیسات و تجهیزات

با توجه به گستردگی دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در بخش تأسیسات مکانیکی، سایر تجهیزاتی که در این فصل تأکید نشده است، باید حداقل سالانه یکبار مورد بازرسی واقع شوند مگر آنکه سازنده آن دستوالعمل خاصی را پیشنهاد کرده باشد.