دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۱۰-۲ الزامات عمومی

کلیه مقررات و اصول ایمنی باید مطابق با مباحث مقررات ملّی ساختمان و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان ملّی استاندارد ایران برای آسانسورها و پله های برقی که در ساختمانها نصب شده اند یا نصب خواهند شد، رعایت شود. با توجه به ماهیت آسانسورها و پله های برقی، برای حصول اطمینان از عملکرد مناسب و داشتن ایمنی کافی در دوره بهره برداری، نیاز به انجام بازرسیهای ادواری و نگهداری مناسب از این تجهیزات میباشد.