دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۱۰-۴ بازرسی توسط بازرس

بازرسی آسانسورها و پله های برقی باید حداقل سالانه یکبار توسط بازرس انجام شود. در بازرسیهای سالانه اگر مغایرتی با اصول ایمنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان مشاهده شود، دستگاه تا رفع مغایرت باید خاموش شود. در صورت نیاز، بازرس میتواند از خدمات افراد متخصص یا مشاور استفاده نماید و چنانچه نیاز به انجام آزمون قطعه یا قطعات خاصی باشد، مسئول نگهداری ساختمان باید تمهیدات لازم برای این کار را فراهم نماید. بازرس باید مجوز استفاده از دستگاه را در صورتی صادر نماید که الزامات مربوط به استاندارد، مبحث پانزدهم مقررات ملّی ساختمان و اصول ایمنی رعایت شده باشد.