دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۳-۳ اجزای سازه ای

کلیه اجزای سازه ای باید عاری از هرگونه عیب و نقص عمده بوده و عیوب و نواقص احتمالی آنها در حد رواداریهای مجاز باشند تا بتوانند کلیه بارهای پیش بینی شده طراحی را تحمل کنند.

بارهای بهره برداری در سازه ها نباید متفاوت از آنچه در دفترچه های طراحی و نقشه های ساختمان در نظر گرفته شده است، باشد. بازرسین نگهداری ساختمان در صورت تغییر در کاربری خصوصاً در مواردی که تأثیر منفی بر عملکرد سازه ای ساختمان دارد، باید ضمن دستور اصلاح از صدور گواهی تأیید عملکرد سازه ای خودداری نمایند.

۲۲-۳-۳-۱ سازه های بتن آرمه

 در بازرسی ساختمانهای بتن آرمه باید از کیفیت مناسب بتن سازه ای در اعضای باربر سازه اطمینان حاصل کرد. در این بازرسیها باید عواملی از قبیل عوامل خرابی شیمیایی و فیزیکی ناشی از شرایط محیطی و آب و هوایی، کیفیت بتن و غیره مورد کنترل قرار گیرند.

 ۲۲-۳-۳-۲ سازه های فولادی

 در سازه های فولادی باید بازرسیهای متناوب با دوره زمانی مناسبی از اعضای باربر سازه به عمل آید. عوامل خرابی میتواند عواملی مانند زنگ زدگی فولاد ناشی از وجود رطوبت در محیط، ترک در اعضای سازه ناشی از جوشکاری غلط در هنگام ساخت، لقی در اتصالات ناشی از سفت نکردن پیچ و مهره اتصالات یا جوش ناکافی و تغییر شکل ماندگار ناشی از نواقص اجرایی در زمان ساخت باشد.

 در صورت مشاهده خرابی سازه ای در اعضای باربر به عنوان مثال کمانش موضعی اعضاء، باید تمهیدات لازم انجام شود. از موارد مهم در بازرسی از سازه های فولادی، کنترل زنگ زدگی و خوردگی فولاد در اعضای آنها میباشد.

 به دلیل عملکرد ضعیف سازه های فولادی در درجه حرارتهای بالا، در بازرسی سازه های فولادی باید شرایط فولاد و تمهیدات در نظر گرفته شده در سازه برای جلوگیری از آتشسوزی و مقاومت در برابر حرارت بالا کنترل شود.

 در سازه های فولادی تغییر شکل اعضای باربر مانند تیرها، تیرچه ها و دالها باید مورد بازرسی دقیق قرار گیرد. محدودیت تغییر شکلها، خیز ایجاد شده در تیرها و دالها برای این نوع سازه ها مطابق موارد مندرج در مباحث نهم و دهم مقررات ملّی ساختمان است.

۲۲-۳-۳-۳ پی سازه ها

 برای سازه های بتن آرمه و فولادی باید نشست و دوران در محل شالوده که میتواند ناشی از نشست نسبی و مطلق خاک زیر پی باشد، کنترل شود. محدودیتهای میزان نشستهای ایجاد شده در مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان تعیین شده است. در محل تکیه گاه و شالوده سازه، جابجایی غیرعادی تکیه گاه سازه ناشی از وقوع زمین لرزه و یا مشکلات اجرایی در زمان ساخت، لهیدگی تکیه گاه ناشی از نیروهای فشاری یا برشی بیش از حد و زنگ زدگی ورقهای فولادی مدفون در خاک ناشی از رطوبت، باید کنترل شود.

۲۲-۳-۳-۴ درز انقطاع

 در سازه های بتن آرمه و فولادی وضعیت مناسب درزهای انقطاع باید مورد بازرسی قرار گیرد تا از خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر بخصوص در زمان وقوع زلزله کاسته شود.