دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۶-۶ بستها و تکیه گاه ها

کلیه بستها و تکیه گاه ها در شبکه لوله کشیهای بهداشتی ساختمان باید سالانه دوبار بازرسی شده و نسبت به سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود و باید بستها و تکیه گاه های فرسوده و یا آسیب دیده تعویض شوند. همچنین استحکام و پایداری لوازم بهداشتی روی کفها یا دیوارها باید بازرسی شده و در صورت نیاز نسبت به استقرار محکم آنها اطمینان حاصل شود.