دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۶-۷ دوره تناوب بازرسی

دوره تناوب بازرسی بخشهای مختلف این فصل باید حداکثر برابر با زمانهای مندرج در جدول شماره ۲۲-۶-۱ در نظر گرفته شود.

 

جدول شماره ۲۲-۶-۱ : دوره تناوب بازرسی

شماره

موضوع

شماره بند

زمان دوره تناوب

1

تأسیسات توزیع آب مصرفی ساختمان

مخازن آب

2-6-22

سه ماه یکبار

سایر بخشها

سالانه دوبار

۲

شبکه فاضلاب بهداشتی

3-6-22

سالانه دوبار

۳

لوازم بهداشتی

4-6-22

سالانه دوبار

۴

لوله کشی آب باران

5-6-22

سالانه دوبار

۵

بستها و تکیه گاه ها

6-6-22

سالانه دوبار