دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۷-۱۰ نشانه گذاری و نصب اطلاعیه های هشدار دهنده

در تأسیسات برقی باید در نقطه شروع هر تأسیسات یا انشعاب، در کلیه نقاط اتصال به الکترودهای زمین و همبندیها و بدنه های هادی بیگانه و در کلیه نقاطی که از وسائل حفاظت جریان باقیمانده استفاده میشود، اطلاعیه ها و پلاکهای هشدار دهنده، از جنسی که دارای دوام کافی باشد، نصب شود.