دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۷-۳ مدارک زمان اجرا

نظر به آنکه قسمت اعظم تأسیسات برقی در ساختمان پوشانده شده و در زمان بهره برداری قابل رؤیت نیستند، لازم است ترتیبی اتخاذ شود که کلیه اطلاعات مربوط به این تأسیسات در زمان اجرای کار ثبت و نگهداری شده و در زمان بهره برداری در اختیار ساکنین ساختمان قرار داده شود.

 این مدارک باید در بازرسیهای دوره ای مورد استفاده قرار گیرند.

 مدارک لازم برای این منظور عبارتند از:

 – نقشه های چون ساخت تأسیسات برقی.

 – مشخصات وسائل و تجهیزات بکار برده شده در تأسیسات برقی.

 – جزئیات اجرائی مقاطع حساس تأسیسات به صورت نقشه های کارگاهی یا عکس.