دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۷-۴ مطابقت با استانداردها

کلیه وسایل و تجهیزات بکار رفته در تأسیسات برقی باید با استانداردهای ملّی ایران یا با استانداردهای معتبر بین المللی مطابقت داشته باشد. در صورت عدم تطابق با استانداردهای معتبر تجهیزات باید تعویض یا اقدامات دیگری برای تأمین ایمنی لازم طبق مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان به عمل آید.