دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۹-۱ کلیات

این فصل حداقل الزاماتی را که به منظور نگهداری و بهره برداری مناسب از تأسیسات و تجهیزات حفاظت مقابل حریق در ساختمانها نصب یا پیش بینی شده است را تعیین میکند. نگهداری مناسب از تجهیزات نصب شده سبب افزایش طول عمر آنها شده و احتمال بروز خطا، خرابی یا عملکرد نامناسب را در مواقع اضطراری کاهش میدهد، از این رو با انجام تمهیدات لازم در زمان بهره برداری و بازرسیهای دوره ای میتوان به این اهداف دست یافت.