دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۹-۲ الزامات عمومی

ضوابط و مقررات حفاظت در مقابل حریق باید مطابق الزامات مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان به ویژه مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان و قوانین سازمان آتشنشانی برای کلیه ساختمانهای با کاربریهای مندرج در قانون نظام مهندسی رعایت شود.