دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۹-۳ بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان

به منظور مشخص کردن وضعیت بخشها و تجهیزات مرتبط با حفاظت ساختمان در مقابل حریق باید بازدیدهای متناوب انجام شود. مسئول نگهداری ساختمان باید حداقل هر سه ماه یک بار نسبت به کنترل و بازدید از ساختمانها اقدام و نتایج حاصل از بازدید را ثبت و در پرونده نگهداری ساختمان بایگانی نماید. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با اصول ایمنی و الزامات مباحث مقررات ملّی ساختمان، مسئول نگهداری ساختمان باید موارد را گزارش و نسبت به اصلاح از طریق افراد ذیصلاح اقدام نماید. بازدید قسمتهای مختلف توسط مسئول نگهداری ساختمان شامل موارد زیر است ولی محدود به آنها نمیشود.

 تبصره: علاوه بر بازدیدهایی که مسئول نگهداری ساختمان به صورت ادواری انجام میدهد باید پس از بروز آتش سوزی و هرگونه تعمیر، تغییر یا اشکال پیش آمده، سیستم به طور کامل مورد بازدید واقع شده و از صحت عملکرد کلیه بخشهای آن اطمینان حاصل شود.

۲۲-۹-۳-۱ قابلیت دسترسی

 هر ساختمان باید قابل دسترسی برای مأموران آتشنشانی و وسائل مورد نیاز آنها باشد. فضای اطراف ساختمان و مسیرهای دسترسی همواره باید باز باشد و مسئول نگهداری ساختمان باید از باز بودن آنها اطمینان حاصل نماید. باید در این ارتباط کنترل و در صورت عدم وجود شرایط کافی، مسئول نگهداری ساختمان باید هشدارهای لازم را با نصب تابلویی که در معرض دید کلیه ساکنین باشد، بدهد.

 ۲۲-۹-۳-۲ تحمل بار محل تردد اتومبیل

 در ساختمانهائی که دارای محوطه باز بوده و امکان ورود ماشین آتشنشانی در محوطه آنها وجود دارد، باید کف محوطه و راه های دسترسی برای اطمینان از تردد ایمن ماشینهای سنگین از نظر تحمل بار بررسی و کنترل شود.

 ۲۲-۹-۳-۳ محوطه پلکان، و راه های ارتباطی

 محوطه پلکان و راه های ارتباطی باید مطابق موارد ذیل کنترل شود:

 الف- معابر دسترسی به دهلیز پلکان و راه های خروجی آن باید کاملاً باز و قابل دسترسی باشد.

 ب- در مواردی که پلکان فرار در داخل ساختمان واقع است، باید دربهای ورود در هر طبقه به آسانی بازشده و خود به خود بسته شوند (آسان بازشو و خود بست).

 پ- باید ایمنی مکانی که راه های پلکان فرار به آن میرسد کنترل شود.

۲۲-۹-۳-۴ سیستمهای اعلام حریق

 سیستمهای اعلام حریق و متعلقات آنها باید برای موارد زیر بازرسی و کنترل شوند و اطمینان حاصل شود که عملکرد لازم و کافی را در موارد ضروری دارا باشند:

 الف- کلیه دتکتورها.

 ب- کلیه شستیها.

پ- کلیه آژیرها.

 ت- چراغهای کنترل شونده از راه دور.

 ث- باطریهای سیستم اضطراری.

ج- بخشهای مختلف مدارهای ارتباطی اعم از کابلها و سیمها و سایر اجزا و متعلقات سیستم.

  ۲۲-۹-۳-۵ شبکه آب آتشنشانی ساختمان

موارد زیر باید در مورد شبکه آب آتشنشانی ساختمان بازررسی و نسبت به صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل شود.

 الف- عملکرد پمپ و متعلقات برقی و مکانیکی افزایش فشار.

 ب- شبکه لوله های آبرسانی، خشک و تر.

 پ- مخزن ذخیره آب از نظر حجم آب موجود، پوسیدگی، نشتی و حفاظت در برابر یخ زدگی و کنترل لوله ها، شیرها و اتصالات مربوط به آن.

ت- کنترل جعبه های آتشنشانی از نظر ظاهری، باز و بسته شدن درب و وجود کلید در محل مخصوص، کنترل قرقره های شیلنگ توزیع آب و اتصالات مربوطه.

ث- کنترل سیستم برق اضطراری و صحت عملکرد آن.

 ج- کنترل شبکه بارنده، افشانه ها و متناسب بودن نوع آنها با محل نصب.

 چ- کنترل وجود برچسب مخصوص راهنمایی محل اتصال شبکه آب شهری و سیستم آتشنشانی.

 ۲۲-۹-۳-۶ خاموش کننده های دستی

 انواع این وسائل باید از نظر تناسب با نوع حریق، تعداد، سالم بودن و عملکرد مناسب، وضعیت نصب و دسترسی و تاریخ شارژ بازرسی و کنترل شوند.

۲۲-۹-۳-۷ موتورخانه

 با توجه به اینکه موتورخانه در ساختمان از جمله محلهائی است که در آن پتانسیل ایجاد حریق زیاد است، از این رو باید نسبت به نگهداری و برقراری شرایط ایمنی آن در مقابل حریق توجه ویژه ای شود. در موتورخانه ها باید موارد ذیل کنترل و بازرسی شود:

 الف- نوع، تعداد و محل نصب خاموش کننده ها و تناسب آنها با وسعت و تجهیزات موتورخانه.

 ب- تهویه و تأمین هوای لازم برای احتراق و تجهیزات تخلیه دود.

 پ- راه های دسترسی و باز بودن مسیر تردد.

 ۲۲-۹-۳-۸ پارکینگ

 موارد زیر باید در پارکینگها کنترل شده و صحت عملکرد آنها مشخص شود:

 الف- شبکه بارنده و شبکه آب آتشنشانی و جعبه ها و متعلقات نصب شده.

 ب- سیستمهای تهویه و تخلیه هوا.

 پ- سیستم کشف و اعلام حریق و محل و وضعیت نصب آنها.

 ت- راه های خروجی و نشانگرهای خروجی.

 ث- چراغهای اضطراری و تابلوهای هشدار دهنده.