دسته‌بندی نشده · آبان ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۷-۱-۲ دامنه کاربرد

رعایت ضوابط و مقررات این مبحث در کلیه ساختمان ها و سازه های موضوع مقررات ملی ساختمان الزامی است. ابنیه فنی مانند پل ها و سدها و سازه نیروگاه ها مشمول مقررات این مبحث نمی شوند ولی رعایت آنها به صورت غیر الزامی توصیه می شود.