دسته‌بندی نشده · آبان ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۷-۲-۲ شرایط نیاز به انجام عملیات شناسایی

۷-۲-۲-۱در صورتیکه تمام شرایط زیر برقرار باشد نیاز به انجام عملیات گمانه زنی نمی باشد و جمع آوری اطلاعات و بازدید محلی کفایت می نماید.

۷-۲-۲-۱-۱داده های کافی از محدوده محل مورد نظر و زمین های با سازند زمین شناسی مشابه در دسترس باشند.

۷-۲-۲-۱-۲ ساختمان مورد نظر با اهمیت کم یا با اهمیت متوسط و با حداکثر 4 طبقه باشد.

۷-۲-۲-۱-۳ ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال کمتر از 300 متر مربع باشد.

۷-۲-۲-۱-۴ در طراحی و اجرای ساختمان نیاز به گودبرداری به میزان کمتر از 2 متر باشد.

۷-۲-۲-۱-۵ تعداد ساختمان ها زیاد (بیش از 3 ساختمان مشابه و نزدیک به یکدیگر مانند شهرک ها، پروژه های انبوه سازی و غیره) نباشد.

۷-۲-۲-۱-۶  نوع زمین طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (استاندارد (2800، از نوع 1 و 2 نباشد.

۷-۲-۲-۱-۷ هیچکدام از شرایط ذیل نیز وجود نداشته باشد:

الف- احتمال مواجه شدن با خاک دستی در محل ساخت

ب- احتمال مواجه شدن با خاک های مسئله دار (مانند خاک های متورم شونده، خاک های با پتانسیل روان گرایی و خاک های رمبنده)

پ- سازه ای در مجاور محل مورد نظر که احتمال خسارت به آن وجود دارد.

ت- محل مورد نظر در منطقه خرد شده گسل اصلی واقع شده باشد.

ث- مناطقی با سطح آب زیر زمینی بالا (بر اساس بررسی های محلی)

۷-۲-۲-۲ حتی اگر فقط یکی از شرط های مندرج در بند ۷-۲-۲-۱برقرار نباشد، آنگاه لازم است شناسایی های ژئوتکنیکی در محل مورد نظر مطابق بند ۷-۲-۳ انجام گیرد.