دسته‌بندی نشده · آبان ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۷-۲-۶ آزمون های درجا (محلی)

آزمون های درجا به عنوان بخش مهمی از شناسایی های ژئوتکنیکی زمین باید مورد توجه قرار گیرد.

انواع متداول این آزمایش ها و نوع خاک هایی که هر کدام از این آزمون ها کاربرد دارند و همچنین روش انجام آنها باید مطابق با استانداردهای ملی و یا بین المللی معتبر مصوب باشد.