دسته‌بندی نشده · آبان ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۷-۲-۷ گزارش ها

۷-۲-۷-۱ پس از انجام شناسایی های ژئوتکنیکی لازم است گزارش کامل آنها ارائه شود. نتایج آزمون های انجام شده باید به دو صورت خام و پردازش شده گزارش شوند.

۷-۲-۷-۲ گزارش توصیفی از شناسایی های ژئوتکنیکی باید حداقل شامل موارد ذیل باشد:

۱) نقشه محل گمانه یا حفاری.

۲) شرح تمام نمونه های گرفته شده از خاک و سنگ با ذکر تاریخ نمونه گیری.

۳) شرح تمام لایه های خاک و سنگ.

۴) سطح آب زیرزمینی در صورت مشاهده با ذکر تاریخ برداشت

۵) نتایج تمام آزمایش های محلی و آزمایشگاهی با ذکر تاریخ انجام آزمایشات

۷-۲-۷-۳ گزارش مهندسی از شناسایی های ژئوتکنیکی باید علاوه بر موارد مندرج در گزارش توصیفی، شامل حداقل موارد ذیل باشد:

۷-۲-۷-۳-۱ توصیه هایی برای نوع پی و معیار طراحی که حداقل شامل موارد:

۱) ظرفیت باربری خاک (در حالت طبیعی و متراکم با توجه به شرایط پروژه)

۲) ارائه تمهیداتی که باعث کاهش اثرات خاک های متورم شونده، روان گرایی، نشست غیر یکنواخت و ناهمگنی خاک شود. ارزیابی احتمال وقوع روان گرایی باید مطابق با مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (استاندارد )۲۸۰۰ و یا سایر آیین نامه های بین المللی معتبر مصوب باشد.

۷-۲-۷-۳-۲ تخمین نشست کل و نشست غیر یکنواخت

۷-۲-۷-۳-۳ اطلاعات مورد نیاز برای طراحی شمع ها در صورت لزوم

۷-۲-۷-۳-۵ خواص تراکم مصالح و نحوه آزمایش آنها

۷-۲-۷-۳-۶ تعیین نوع زمین بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (استاندارد ۲۸۰۰)

۷-۲-۷-۳-۷ شیب گودهای کم عمق برای پیکنی

۷-۲-۷-۳-۸ ارائه نیمرخ طراحی زمین و پیشنهاد مقادیر متغیرهای زمین جهت استفاده طراح پی

۷-۲-۷-۳-۹ فشار خاک پشت سازه های نگهبان.

۷-۲-۷-۳-۱۰ نوع سیمان مصرفی برای بتن مجاور خاک با توجه به شرایط محیطی و عناصر شمیایی موجود در آب و خاک لایه های ساختگاه.

۷-۲-۷-۴ بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی متداول باید در انطباق با استانداردها و توصیه های شناخته شده ملی و بین المللی معتبر مصوب انجام و گزارش شود. موارد عدول از این استانداردها باید در گزارش ژئوتکنیک توضیح داده شود.