دسته‌بندی نشده · آبان ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۷-۳-۴ پایش و کنترل

در گودبرداری های با خطر بسیار زیاد لازم است رفتار سازه ها و دیوار گود مورد پایش دقیق قرار گردد و نتایج پایش بطور منظم تفسیر شده تا در صورت نیاز اقدامات اصلاحی انجام پذیرد.

۷-۳-۴-۱ اهداف ابزار گذاری و پایش

پایش پروژه مورد نظر (ساختمان ها و ابنیه اطراف، دیواره گود و غیره) به منظور تامین اهداف ذیل صورت می گیرد.

۷-۳-۴-۱-۱ تایید پارامترهای طراحی: اطلاعات بدست آمده از ابزار دقیق به منظور صحت سنجی رفتارگودها، شیب، دیوار، نشست و تغییرمکان پی ها و غیره در طول و پس از ساخت برای مقایسه با مقادیر پیش فرض حین طراحی استفاده می شود و در صورت مغایرت، داده های جدید جهت طراحی استفاده می گردد.

۷-۳-۴-۱-۲ ارزیابی عملکرد در طول ساخت و ساز: ابزار دقیق برای نظارت بر عملکرد ساخت گودها، شیب ها، سازه های نگهبان، پی ها، سازه های مجاور و غیره که ممکن است تحت تاثیر روش ساخت قرار گیرند، استفاده می شود.

۷-۳-۴-۱-۳ ارزیابی عملکرد سازه های موجود: ابزار دقیق می تواند به عنوان کنترلی برای ارزیابی وضعیت سازه ها جهت بازسازی و یا در شرایط حساس استفاده شود.

۷-۳-۴-۱-۴ تشخیص روند کوتاه مدت و بلندمدت: قبل از آنکه مشکلات بالقوه در طول زمان توسط ناظران قابل مشاهده باشد، ابزار دقیق می تواند نشانه های اولیه رفتار سازه در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت را نشان دهد.

۷-۳-۴-۱-۵ ایمنی: ابزار دقیق می تواند به عنوان اولین علامت هشدار دهنده از یک وضعیت بالقوه نا امن بکار رود. ابزار دقیق و پایش می تواند نقش مهمی درکاهش نگرانی های عمومی بر ایمنی در مناطق اطراف محل ساخت و ساز ایفا کند.

۷-۳-۴-۱-۶ حمایت قانونی: نتایج ابزار دقیق می تواند به عنوان سندی معتبر رابطه بین تاثیر ساخت و ساز بر سازه های اطراف را نشان دهد. درصورت دادخواهی، داده های ابزار دقیق می تواند جهت اثبات یا رد ارتباط آسیب در مناطق اطراف محل مورد نظر با فعالیت های ساخت و ساز، مورد استفاده قرار گیرد.

این ابزارها به طور معمول شامل نشست سنج ها، کشش سنج ها، انحراف سنج ها، کجی سنج ها، سلول های بارگذاری، پیزومترها، و شتاب نگارها و غیره می باشند.

۷-۳-۴-۲ تعداد و نوع دستگاه های پایش

به طور کلی باید سعی شود از ابزار دقیق ساده استفاده شود، مگر در شرایط خاص که استفاده از ابزار دقیق پیچیده ضرورت دارد. انجام پایش نیز باید توام با یک برنامه مدون باشد.

۷-۳-۴-۳ برنامه پایش

جهت ابزارگذاری و اجرای پایش مراحل خاصی مورد نیاز است که لازم است به تشخیص متخصص ذیصلاح پیوست طی شود.

۷-۳-۴-۴ ابزار پایش

برای انجام پایش ابزار مناسبی وجود دارد که لیست این ابزار باید توسط متخصص ذیصلاح انتخاب گردد.

۷-۳-۴-۵  تناوب اندازه گیری ها در پایش

الف- هر ابزار باید بلافاصله قبل و بعد از هر مرحله حفاری، یا هر هفته یک بار یا در فواصل زمانی تأیید شده به وسیله مهندس ناظر خوانده شود. در هنگام حفاری هایی که بیشتر از یک روز زمان نیاز دارد، رصد قرائت دستگاه ها باید در ناحیه تحت تأثیر به صورت روزانه یا یک روز در میان برای تمام ابزار انجام گیرد.

ب- پیمانکار باید سطح آب (در صورت وجود) در پیزومترهای لوله شاغولی را در هفت روز اول به صورت روزانه رصد کند. بعد از آن سطح آب باید هر هفت روز رصد شود. در مدت زمان باران ممتد، سطوح آب باید روزانه یکبار برای مدتی که مهندس ناظر تشخیص دهد، رصد شود.

۷-۳-۴-۶ مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایش

الف- طراح گودبرداری مسئولیت انتخاب ابزار و طراحی آرایش آن ها برای پایش را بر عهده دارد.

ب- پیمانکار گودبرداری مسئول تامین، نصب، قرائت، پردازش، اعلام خطر و انجام اقدامات فوری می باشد.

پ- ناظر پروژه مسئول نظارت بر حسن انجام مراحل پایش است. توصیه می شود نظارت بر عملیات گودبرداری و پایش توسط متخصص یا شرکت ژئوتکنیکی ذیصلاح انجام گیرد.

ت- در گودهای با خطر معمولی و زیاد چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که طراح انجام پایش را ضروری بداند لازم است عملیات پایش انجام پذیرد.