دسته‌بندی نشده · آبان ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۷-۴-۱ هدف

الزامات این بخش مربوط به پی های سطحی نظیر پی های منفرد، نـواری، مرکـب و گسـترده اسـت.

برخی از این الزامات ممکن است شامل گونه هایی از پی های نیمه عمیق مانند پـی صندوق های نیـز بشود. مطالب این فصل در خصوص پی های بتنی، فولادی، چوبی و مصالح بنایی می باشد.