دسته‌بندی نشده · آبان ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۸-۴-۴ ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط

 ساختمان های بنایی که در مناطق زلزله خیز با خطر نسبی متوسط ساخته می شوند، باید با مقررات طراحی این فصل و ضوابط خاص بندهای ۸-۴-۴-۱ تا ۸-۴-۴-۴ طراحی شوند.

 ۸-۴-۴-۱ میلگردگذاری ستون ها

 در این ساختمان ها ستون ها باید مطابق بند ۸-۴-۳-۷ میلگردگذاری شوند.

۸-۴-۴-۲ میلگرد قائم در دیوارها

 حداقل میلگردهای قائم برابر با 130 میلی مترمربع است که باید بطور متمرکز در هر تقاطع دو یا چند دیوار و نیز در انتهای دیوارها تعبیه شوند. همچنین حداقل 130 میلی مترمربع از میلگردهای قائم باید برای طول دیوار و به فاصله افقی حداکثر 1200 میلی متر (در سرتاسر دیوار) تعبیه گردد.

۸-۴-۴-۳ میلگرد افقی در دیوارها

 حداقل میلگرد افقی برای هر یک از موارد زیر با مساحت مقطع عرضی برابر با 130 میلی متر مربع در نظر گرفته شود:

 الف) در بالای دیوار و در محل اتصال پیوسته سقف یا کف به دیوار.

 ب) در پایین دیوار یا در بالای پی ها در صورتی که پی ها به دیوارها متصل شده باشند.

 ج) به صورت متمرکز در فواصل حداکثر 3 متر، یا به صورت یکنواخت در ارتفاع.

 د) میلگردهای بالا و پایین هر بازشو باید به سمت داخل و به اندازه مقدار مندرج در بند ۸-۳-۱-۲۲ تعبیه گردد.

۸-۴-۴-۴ دیوارهای جدا شده از سیستم اصلی سازه ای

 دیوارهای بنایی که در جهت عمود به صفحه خود (در جهت جانبی) دارای تکیه گاه هستند ولی از لحاظ سازه ای مستقل و از سه طرف بطور جدا شده از سیستم اصلی سازه ای عمل می کنند، می بایست دارای حداقل میلگرد افقی برابر با 0.007 مساحت مقطع عرضی دیوار باشند. این ضابطه می بایست با توزیع یکنواخت میلگرد بستر یا با میلگردهای افقی که فاصله آنها از یکدیگر بیش از 1.2 متر نباشد، و بطور کامل در ملات یا ملات دوغابی مدفون باشند، ارضا گردد. اجزای معماری (غیرسازه ای) دیوارهای بنایی از مطالب حداقل میلگرد مستثنی می باشد.