دسته‌بندی نشده · آبان ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۸-۴-۵ ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد

برای این مناطق علاوه بر ضوابط بند ۸-۴-۴ ، ضوابط این بند نیز باید تأمین شود. ساختمان های یک یا دو طبقه با اهمیت کم که در مناطق با خطر نسبی زلزله زیاد واقع شده اند از این قاعده مستثنی هستند.

۸-۴-۵-۱ میلگرد عرضی ستون ها

در ستون هایی که تحت اثر تنش های فشاری یا کششی محوری ناشی از نیروهای واژگونی ناشی از زلزله می باشند، حداکثر فاصله میلگردهای عرضی ستون نباید بیش از 200 میلی متر برای ارتفاع کل ستون باشد. میلگردهای عرضی باید از نوع بست های ویژه بوده و شرایط آن مطابق ضوابط بند ۸-۴-۵-۱-۳ باشد.

 در غیر موارد ذکر شده در بند ۸-۴-۵-۱-۳ ، در قسمت های بحرانی در بالا و پایین ستون، میلگرد عرضی باید از نوع بست ویژه بوده و شرایط آن طبق ضوابط بند ۸-۴-۵-۱-۳ در نظر گرفته شود، و فاصله آنها از یکدیگر بیشتر از 200 میلی متر اختیار نشود مگر آنکه طراحی برای برش نیاز به میلگرد بیشتری را ایجاب کند.

۸-۴-۵-۱-۱ : طول قسمت بحرانی در بالا و پایین ستون نباید کمتر از بیشترین مقادیر زیر در نظر گرفته شود:

 الف- یک ششم ارتفاع آزاد ستون ب- 450 میلی متر

ج- ضلع بزرگتر مقطع مستطیلی شکل ستون

 ۸-۴-۵-۱-۲ : فاصله میلگردهای عرضی در ارتفاع باقیمانده ستون نباید از 16 برابر قطر میلگرد طولی یا 48 برابر قطر میلگرد عرضی یا بعد کوچکتر مقطع عرضی ستون یا 450 میلی متر تجاوز کند.

 ۸-۴-۵-۱-۳ : تنگ های ویژه ستون باید در دو انتها دارای قلاب ویژه باشند. حداقل طول این قلاب باید 6 برابر قطر میلگرد یا 100 میلی متر ، هرکدام بیشتر است، بوده و زاویه خم آن 135 درجه باشد. این قلاب ها باید میلگرد طولی ستون را در برگیرند و به درون ستون نفوذ کنند. قلاب ها به شکل کلی باید ضوابط بند ۸-۴-۳-۹ و ۸-۴-۳-۱۰ را نیز تأمین نمایند.

 ۸-۴-۵-۲ حداقل ابعاد ستون

 ابعاد اسمی یک ستون بنایی نباید کمتر از 300 میلی متر در نظر گرفته شود.

   کلیه دیوارها باید بطور افقی و قائم میلگردگذاری شوند. مجموع مساحت میلگردهای افقی و عمودی باید حداقل 0.002 برابر مساحت کل مقطع عرضی دیوار باشد. حداقل مساحت میلگرد در هر جهت نباید کمتر از 0.0007 برابر مساحت کل مقطع عرضی دیوار باشد. فواصل میلگردها نباید از 1.2 متر تجاوز کند و قطر میلگرد نباید از 10 میلی متر کمتر باشد (به غیر از میلگرد بستر که ممکن است به عنوان تمام یا بخشی از حداقل میلگرد مورد نیاز، در نظر گرفته شود). میلگردها باید در اطراف گوشه های دیوار و در محل تقاطع دیوارها به صورت پیوسته قرار داده شوند، مگر اینکه دیوارهای متقاطع از یکدیگر جدا باشند. فقط میلگردهای افقی که در دیوار یا عضو بصورت پیوسته قرار دارند می بایست در محاسبه سطح میلگرد افقی منظور گردند.