دسته‌بندی نشده · آبان ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۸-۶-۴ مصالح

مصالح مصرفی باید با ویژگی های ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و فصل دوم این مبحث مطابقت داشته باشند.