دسته‌بندی نشده · آبان ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۷-۴-۴ نشست مجاز

۷-۴-۴-۱ : مقادیر مجاز اولیه برای نشست یکنواخت و غیر یکنواخت در جدول ۲-۴-۷ و مقادیرمجاز اولیه برای چرخش در جدول ۷-۴-۳ ارائه شده است.

جدول۷-۴-۲ مقادیر اولیه نشست مجاز تحت بارگذاری استاتیکی

خاک

نوع پی

نشست مجاز (میلیمتر)

غیر یکنواخت

یکنواخت

ماسه

منفرد و نواری

20

25

شبکه ای و گسترده

20

50

رس

منفرد و نواری

25

65

شبکه ای و گسترده

25

65-100

 

جدول۷-۴-۳مقادیر مجاز چرخش

مقدار ماکزیمم چرخش β (رادیان)

نوع ساختمان

0.004تا 0.0067

حد خرابی سازه ای ساختمان های دارای اسکلت

0.002 تا 0.0033

حد ایجاد ترک در ساختمان

 

 

۷-۴-۴-۲ : باید توجه داشت که مقادیر مجاز مندرج در جداول فوق به عنوان مقادیر اولیه است.