دسته‌بندی نشده · آبان ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۷-۴-۶ پی های انعطاف پذیر

۷-۴-۶-۱: برای تحلیل پی های انعطاف پذیر و به دست آوردن تنش زیر پی نمی توان از فرض توزیع خطی تنش در زیر پی استفاده کرد.

۷-۴-۶-۲ : برای تحلیل سازه پی انعطاف پذیر می توان خاک را به صورت فنر (KS) شبیه سازی کرد اما لازم است به نکات ذیل توجه شود:

الف- مقدار KS از آزمایش های معتبری مثل بارگذاری صفحه و یا آزمایش فشارسنج با اصلاحات لازم به دست آید.

ب- انتخاب مقدار یکنواخت برای KS در تمام سطح زیر پی صحیح نمی باشد و متناسب با نشست اتفاق افتاده باید تغییر کند و افزایش سختی در لبهها توصیه می شود.

۷-۴-۶-۳ : برای تحلیل دقیق نشست پی لازم است از مدل سازی محیط پیوسته برای خاک استفاده گردد.