دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۳-۶ نور و روشنایی

۱۲-۳-۶-۱: در کلیه کارگاه های ساختمانی، باید نور و روشنایی طبیعی و یا مصنوعی کافی و مناسب و درصورت لزوم وسیله روشنایی قابل حمل، در محل های کار، عبور و مرور، سرویس های بهداشتی، رختکن، غذاخوری، اقامت و استراحت کارگران فراهم شود.