دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۴-۱۰ گوشی حفاظتی

۱۲-۴-۱۰-۱: هرگاه در محل کار، کارگران در معرض صداهای شدید و مداوم باشند باید گوشی حفاظتی مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

۱۲-۴-۱۰-۲: حفاظ گوش باید همه روزه تمیز شود مگر انواع یکبار مصرف آن که بعد از استفاده، دور انداخته می شوند. ضمنا گوشی های مشترک قبل از استفاده باید ضدعفونی گردند.

۱۲-۴-۱۰-۳: در مواقعی که گوشی حفاظتی مورد استفاده قرار نمی گیرد باید در جلد مخصوصی نگهداری شود تا در اثر تماس با روغن و چربی و سایر مواد دچار آلودگی و فرسودگی نگردد.