دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۴-۲ کلاه ایمنی

۱۲-۴-۲-۱: در کلیه کارگاه های ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سر افراد در اثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل، تجهیزات و مصالح و یا برخورد با موانع وجود دارد، باید از کلاه ایمنی استاندارد استفاده شود.