دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۵-۱ کلیات

۱۲-۵-۱-۱: در طراحی قسمت های مختلف وسایل و سازه های حفاظتی که تحت تاثیر بارهای ثقلی و یا بارهای ناشی از اثرات محیطی قرار می گیرند، باید مفاد مبحث “بارهای وارده بر ساختمان (مبحث ششم مقررات ملی ساختمان)” رعایت گردد.