دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۵-۸ تورهای ایمنی

۱۲-۵-۸-۱: در مواردی که نصب سکوهای کار و نرده های حفاظتی در ارتفاع بیش از 3.5 متر امکان پذیر نباشد، باید برای جلوگیری از سقوط افراد، از تورهای ایمنی با رعایت موارد زیر استفاده شود:

تورهای ایمنی باید در فاصله و شرایطی که سازندگان آنها مشخص نمودهاند نصب شود، به نحوی که تور ایمنی در فاصله حداقل 2.4 متر و حداکثر 4.6 متر پایینتر از ناحیه یا تراز کاری نصب گردد تا در صورت سقوط کارگران، امکان اصابت آنها به اجسام سخت وجود نداشته باشد.

 برپایی و نصب تورهای ایمنی، همچنین جمع آوری و برچیدن آنها باید توسط شخص ذیصلاح و با استفاده از حمایل بند کامل بدن و طناب مهار صورت گیرد. این تورها قبل از استفاده و در مدت بهره برداری باید به طور مستمر توسط شخص ذیصلاح بازرسی و کنترل شود.

 استفاده از تورهای فرسوده و آسیب دیده به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

پ: در استفاده و برپایی و نصب تورهای ایمنی، رعایت آئین نامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنی الزامی می باشد.