دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۷-۵ راه شیب دار و گذرگاه

۱۲-۷-۵-۱: راه شیب دار در کارگاه ساختمانی راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر 11.5 درجه (شیب 20 درصد) بوده و برای عبور و مرور افراد و حمل و نقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۲-۷-۵-۲: گذرگاه یا معابر در کارگاه ساختمانی عبارت است از، گذرگاه افقی که بر روی زمین یا کف طبقات یا داربست ها و نظایر آن برای عبور و مرور افراد و حمل و نقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۲-۷-۵-۳: راه شیب دار و گذرگاه باید دارای استحکام و مقاومت کافی بوده و دارای ضریب ایمنی بارگذاری حداقل 2.5 نسبت به حداکثر بارهای وارده باشد. ضمناً پوشش کف این راه ها وگذرگاه ها باید با استفاده از مصالح مقاوم و مناسب طوری طراحی و ساخته شود که موجب لغزش و سقوط افراد نشود. در صورت استفاده از تخته چوبی برای پوشش کف، ضخامت آن نباید از 50 میلی متر کمتر باشد. همچنین اطراف باز راه های شیب دار و معابر که احتمال سقوط افراد را در بر دارد، باید با رعایت مفاد بخش ۱۲-۵-۲ محافظت گردد.

۱۲-۷-۵-۴: راه های شیب دار و گذرگاه هایی که فقط برای عبور افراد ایجاد می شوند، باید دارای حداقل 0.6 متر عرض باشد.

۱۲-۷-۵-۵: راه شیب دار و گذرگاهی که علاوه بر افراد، برای عبور گاری، چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار می گیرند، باید دارای حداقل 1 متر عرض و حداکثر 18 درصد شیب (زاویه حدود 10 درجه) و سطح هموار باشد. فاصله عمودی بین پاگردهای متوالی سطح شیب دار نباید بیش از 3.5 متر باشد.

۱۲-۷-۵-۶: عرض راه شیب دار و معابری که برای حمل و جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه استفاده می شوند، نباید کمتر از 3.5 متر باشد، به علاوه در طرفین آن باید موانع محکم و مناسب نصب گردد.

۱۲-۷-۵-۷: عرض راه شیب دار که در گودبرداری ها ایجاد می شود باید حداقل 4 متر بوده و جداره های آن نیز به نحو مقتضی پایدار گردد.