دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۷-۵-۲ انواع سازه های نگهبان

جهت نگهداری خاک می توان از انواع سازه های نگهبان که از نظر عملکرد به پنج گروه وزنی، سپرگونه، خاک مسلح و میل مهاری و میخ کوبی و یا به صورت دیوار زیرزمین استفاده نمود.

۷-۵-۲-۱:دیوارهای با عملکرد وزنی

این دیوارها معمولاً با سازه صلب احداث می شوند که شامل دیوارهای وزنی، نیمه وزنی، پشت بند دار و طرهای می باشد. در این دیوارها معمولاً وزن عامل اصلی پایداری می باشد.

۷-۵-۲-۲ : دیوارهای سپر گونه

این دیوارها شامل سپرها، شمع های ردیفی و غیره می باشند که می توانند به دو صورت مهار شده و مهار نشده باشند. مهارها می توانند از پشت یا جلوی دیوار اجرا شوند. در این دیوارها عامل اصلی پایداری، عمق مدفون، مقاومت خمشی و در صورت وجود عناصر مهاری می باشد.

۷-۵-۲-۳ : خاک مسلح

در این دیوارها خاک توسط تسمه های فلزی، ورق های پلیمری و یا پارچه گونه ها مسلح می شوند.

۷-۵-۲-۴ : میل مهاری و میخ کوبی

در این نوع دیوارها نیروی جانبی توسط توده خاک مسلح که با میخ یا مهار به خاکریز پشت دوخته شده، تحمل می گردد.

۷-۵-۲-۵ : دیوار زیر زمین

دیوارهای زیرزمین به یکی از دو صورت ذیل اجرا می شود و نکات مطرح شده در بندهای بعدی باید مورد توجه باشد.

۱) دیوارهای مستقل: دیوارهایی که در زیرزمین اجرا می شود و هیچ گونه اتصالی با ستون، تیر و سقف سازه ندارد.

۲) دیوارهای متصل: دیوارهایی که به ستون ها و سقف ها و یا بخشی از آنها متصل می باشد و از نظر سازه ای با آنها به صورت یکپارچه عمل می کنند.