دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۷-۵-۳پایداری انواع سازه های نگهبان

۷-۵-۳-۱ :حالت های حدی دیوارهایی که عملکرد وزنی دارند

برای طراحی دیوارهای وزنی باید حالت های حدی زیر کنترل شود:

 ۱) مقابله با لغزش

۲) مقابله با واژگونی

۳) تامین ظرفیت باربری پی زیر دیوار

۴) بررسی پایداری کلی دیوار

۵) کنترل سازه ای دیوار در برابر خمش و برش

۶)کنترل نشست

۷-۵-۳-۲: حالت های حدی دیوارهای سپر گونه

۷-۵-۳-۲-۱ : برای طراحی دیوارهای مهار شده از پشت باید حالت های حدی شکل ۷-۵-۱ کنترل شود.

شکل۷-۵-۱حالت های حدی دیوارهای مهار شده

 

۷-۵-۳-۲-۲ :جهت تحلیل دیوارهای مهار نشده باید تمام حالت های حدی ۴ تا ۱۰ نشان داده شده در شکل ۷-۵-۱: بدون در نظر گرفتن مهارها کنترل گردند.

۷-۵-۳-۲-۳ :دیوار مهار شده از جلو می تواند با مهارهای مایل یا متقابل باشد. در دیوار با مهار متقابل و مایل ، حالت های حدی علاوه بر موارد فوق باید کمانش مهارها، بالا آمدگی کف گود و جوشش ماسه در کف گود نی ز بررسی شود.

۷-۵-۳-۳ : حالت های حدی دیوارهای خاک مسلح

برای طراحی دیوارهای خاک مسلح باید حالت های حدی نشان داده شده در شکل۷-۵-۲ کنترل شود:

 

شکل ۷-۵-۲حالته ای حدی دیوا های خاک مسلح