دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۱-۱ کلیات

۱۱-۱-۱-۱ هدف

هدف این فصل از مقررات ملی ساختمان تعیین حداقل ضوابطی است که برای طرح و اجرای ساختمان های فولادی با مقاطع گرم نورد شده بکار می رود.

۱۱-۱-۱-۲ دامنه کاربرد

۱۱-۱-۱-۲-۱: این مقررات برای اجرای کلیه ساختمان های فولادی، مگر ساختمان هایی که در بند ۱۱-۱-۱-۲-۲ مستثنی گردیده اند، به کار می رود.

۱۱-۱-۱-۲-۲: ساختمان های فولادی خاص مانند پل های فولادی، اسکلت فولادی نیروگاه ها و یا سایر ساختمان های فولادی که برای طرح و اجرای آنها مقررات اجرایی ویژه ای مورد نیاز باشد، مشمول این مقررات نمی شوند.

۱۱-۱-۱-۳ تعاریف

۱۱-۱-۱-۳-۱ آئین نامه جوشکاری

آئین نامه جوشکاری ایران (نشریه ۲۲۸ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) می باشد.

۱۱-۱-۱-۳-۲ پای کار

محلی است که ساختمان فولادی در آنجا برپا می شود.

۱۱-۱-۱-۳-۳ ساختمان های فولادی پیش ساخته

ساختمان های فولادی که قطعات آن به طور کامل در کارگاه ساخت، مونتاژ و جوشکاری می شوند و اتصال آنها برای نصب در پای کار انجام می پذیرد.

۱۱-۱-۱-۳-۴ ساختمان های فولادی نیمه پیش ساخته

ساختمان های فولادی که برخی از قطعات آن در کارگاه ساخت، مونتاژ و جوشکاری می شوند و بقیه قطعات در پای کار ساخته شده و نصب می شوند.

۱۱-۱-۱-۳-۵ ساختمان های فولادی درجا

 ساختمان های فولادی که کلیه قطعات آن در پای کار برش کاری، مونتاژ و جوشکاری شده و به وسیله اتصالات جوشی نصب می شوند.

۱۱-۱-۱-۳-۶ کارگاه ساخت

محلی مناسب که دارای امکانات و تجهیزات کافی برای عملیاتی مانند برش کاری، سوراخکاری، جوشکاری، خمکاری با نیروی انسانی ماهر باشد به نحوی که ساخت قطعات تحت نظر گروه کنترل کیفیت به صورت مطلوب انجام پذیرد.

۱۱-۱-۱-۳-۷ گروه کنترل کیفیت

مجموعه ای از افراد واجد شرایط با تخصص و تجربه کافی در کاربرد استانداردهای ویژگی هندسی، مکانیکی و شیمیایی مصالح فولادی، جوش، روش های جوشکاری، عملیات ساخت و عملیات نصب که مجهز به وسایل لازم برای اندازه گیری ویژگی های مورد نظر باشند.

۱۱-۱-۱-۳-۸ مراحل کنترل کیفیت

 مراحلی از کار است که در پایان هر مرحله از آن برای ورود به مرحله بعدی تأییدیه مرحله قبل توسط اشخاص یا مؤسسات مسئول کنترل کیفیت ضروری است. این مراحل شامل مراحلی مانند تهیه مواد، برش، مونتاژ، جوش، تمیزکاری، رنگ و نصب و غیره می باشد. کم یا زیاد کردن تعداد این مراحل بنا به نظر دستگاه های فوق الذکر مقدور است.

۱۱-۱-۱-۳-۹ ناظر

 شخص حقیقی یا حقوقی است که کلیه عملیات اجرایی مطابق نقشه ها و مشخصات فنی مصوب، تحت نظر آنها انجام می پذیرد. راهنماییها و دستور کارهای ناظر مکمل نقشه ها و مدارک فنی است. ناظر باید ارتباط کافی و مستمر با محاسب و تهیه کنندگان مدارک فنی پروژه داشته باشد.

۱۱-۱-۱-۳-۱۰ نیروی انسانی ماهر

اعضای گروه ساخت و نصب که هر یک به تناسب وظیفه محوله باید دارای تخصص، تجربه و توان کافی بنا به تأیید مراجع ذیصلاح باشند.

۱۱-۱-۱-۳-۱۱ نقشه های محاسباتی

نقشه هایی هستند که در آنها مشخصات کلیه پروفیل ها و مقاطع سازه از قبیل ابعاد کلی مقطع، فاصله محور تا محور ستون ها و تراز روی تیرها و سایر ابعاد کلی سازه و اجزای آن قید شده باشد به نحوی که با استناد به آنها بتوان نقشه های کارگاهی را تهیه نمود. این نقشه ها همچنین حاوی اطلاعات کلی درمورد اتصالات جوشی و پیچ و مهره ای و سایر اطلاعات ضروری مهندسی می باشد.

۱۱-۱-۱-۳-۱۲ نقشه های کارگاهی

 نقشه هایی است که بر اساس نقشه های محاسباتی برای سهولت اجرا تهیه می گردد. این نقشه ها دارای جزئیات مفصلتری نسبت به نقشه های محاسباتی می باشند.

در این نقشه ها برای هر عضو یک شماره تعیین می گردد و جزئیات دقیق تری برای این عضو با ذکر کلیه ابعاد هندسی آن با مقیاس مناسب ترسیم می گردد. همچنین کلیه اتصالات با ذکر مواردی مانند ابعاد، طول، نوع جوش، تعداد، اندازه، طول پیچ و مهره به طور کامل ترسیم می گردد. این نقشه ها معمولاً توسط سازنده اسکلت فولادی متناسب با امکانات و تجهیزات لازم تهیه می شود و فهرستی از مشخصات و مقادیر کلیه قطعات ضمیمه آنها خواهد بود.

۱۱-۱-۱-۳-۱۳ نقشه های نصب

نقشه هایی است که توسط سازنده اسکلت فولادی تهیه و برای نصب اعضا در موقعیت خود و در پای کار استفاده می شود. این نقشه ها اطلاعات کافی در مورد نصب هر قطعه و موقعیت آن نسبت به قطعات دیگر را مشخص می نماید.