دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۱۱-۴ سیم کشی برای استفاده های موقت

۱۲-۱۱-۴-۱: کلیه سیم کشی هایی که برای استفاده های موقت انجام می شود، باید با رعایت مفاد بخش ۱۲-۱۱-۳ و موارد زیر انجام شود:

 الف: برای جلوگیری از ازدیاد و پراکندگی سیم های آزاد متحرک، باید در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی پریز در محل های مناسب نصب شود.

ب : سیم کشی برای استفاده های موقت در صورت امکان باید در ارتفاع 2.5 متر از کف انجام شود.

در غیر این صورت باید سیم ها طوری نصب شوند که از آسیبهای احتمالی محفوظ بمانند.

پ : تابلوهای برق موقت بایستی به وسیله محفظه هایی با درپوش قفلدار مسدود گردند و پیرامون آنها روی زمین یا کف، فرش و یا سکوی عایق ایجاد شود.